RSS

Events of 2004

13 роликов M-1 MFC: Heavyweight GP
15 роликов M-1 MFC: Middleweight GP
11 роликов M-1 MFC

Levon Dzhansuzyan vs Magomed Tugaev, M-1 MFC
Смотреть видео

Levon Dzhansuzyan vs Magomed Tugaev, M-1 MFC

M-1 MFC

Konstantin Klimov vs , M-1 MFC
Смотреть видео

Konstantin Klimov vs , M-1 MFC

M-1 MFC

Sergey Naumov vs Denis Komkin, M-1 MFC
Смотреть видео

Sergey Naumov vs Denis Komkin, M-1 MFC

M-1 MFC

Roman Galako vs Parviz Mastabegov, M-1 MFC
Смотреть видео

Roman Galako vs Parviz Mastabegov, M-1 MFC

M-1 MFC

Nikolay Kudryashov vs , M-1 MFC
Смотреть видео

Nikolay Kudryashov vs , M-1 MFC

M-1 MFC

Maxim Novoselov vs Milco Voorn, M-1 MFC
Смотреть видео

Maxim Novoselov vs Milco Voorn, M-1 MFC

M-1 MFC

Karen Grigoryan vs Ardak Nazarov, M-1 MFC
Смотреть видео

Karen Grigoryan vs Ardak Nazarov, M-1 MFC

M-1 MFC

Vladimir Kuchenko vs Igor Abaev, M-1 MFC
Смотреть видео

Vladimir Kuchenko vs Igor Abaev, M-1 MFC

M-1 MFC

Vitaly Ankipin vs Baga Agaev, M-1 MFC
Смотреть видео

Vitaly Ankipin vs Baga Agaev, M-1 MFC

M-1 MFC

Andrey Sen vs Ramin Tagiev, M-1 MFC
Смотреть видео

Andrey Sen vs Ramin Tagiev, M-1 MFC

M-1 MFC

Alexander Yakovlev vs Vladimir Magomedshayshafiev, M-1 MFC
Смотреть видео

Alexander Yakovlev vs Vladimir Magomedshayshafiev, M-1 MFC

M-1 MFC

Sergey Golyaev vs Said Khalilov, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Sergey Golyaev vs Said Khalilov, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Roman Savochka vs Baga Agaev, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Roman Savochka vs Baga Agaev, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Ramazan Akhadullaev vs Rodney Glunder, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Ramazan Akhadullaev vs Rodney Glunder, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Ulysses Castro vs Milco Voorn, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Ulysses Castro vs Milco Voorn, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Martin Malkhasyan vs Ramazan Akhadullaev, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Martin Malkhasyan vs Ramazan Akhadullaev, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Martin Malkhasyan vs Carlos Barreto, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Martin Malkhasyan vs Carlos Barreto, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Arman Gambaryan vs Keith Jardine, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Arman Gambaryan vs Keith Jardine, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Jason Jones vs Sergey Naumov, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Jason Jones vs Sergey Naumov, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Ibragim Magomedov vs Milco Voorn, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Ibragim Magomedov vs Milco Voorn, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Martin Malkhasyan vs Ibragim Magomedov, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Martin Malkhasyan vs Ibragim Magomedov, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Ibragim Magomedov vs Carlos Clayton, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Ibragim Magomedov vs Carlos Clayton, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Denis Kang vs Alexey Veselovzorov, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Denis Kang vs Alexey Veselovzorov, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Besiki Gerenava vs Ruslan Gasanov, M-1 MFC: Heavyweight GP
Смотреть видео

Besiki Gerenava vs Ruslan Gasanov, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

Ramin Tagiev vs Vladimir Yushko, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Ramin Tagiev vs Vladimir Yushko, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Ramazan Akhadullaev vs Peter Mulder, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Ramazan Akhadullaev vs Peter Mulder, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Petr Cajnak vs Musail Alaudinov, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Petr Cajnak vs Musail Alaudinov, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Murad Musavuzov vs Ubaidula Chopolaev, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Murad Musavuzov vs Ubaidula Chopolaev, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Flavio Luiz Moura vs Kazuki Okubo, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Flavio Luiz Moura vs Kazuki Okubo, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Flavio Luiz Moura vs Alexey Oleynik, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Flavio Luiz Moura vs Alexey Oleynik, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Roman Galako vs Danila Veselov, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Roman Galako vs Danila Veselov, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Shonie Carter vs Azred Telkusheev, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Shonie Carter vs Azred Telkusheev, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Arman Gambaryan vs Cyrille Diabate, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Arman Gambaryan vs Cyrille Diabate, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Martin Kampmann vs Andrey Semenov, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Martin Kampmann vs Andrey Semenov, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Flavio Luiz Moura vs Andrey Semenov, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Flavio Luiz Moura vs Andrey Semenov, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Azred Telkusheev vs Andrey Semenov, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Azred Telkusheev vs Andrey Semenov, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Marcelo Alfaya vs Alexey Oleynik, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Marcelo Alfaya vs Alexey Oleynik, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Michael Knaap vs Alexey Veselovzorov, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Michael Knaap vs Alexey Veselovzorov, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP

Carlos Barreto vs Alexander Emelianenko, M-1 MFC: Middleweight GP
Смотреть видео

Carlos Barreto vs Alexander Emelianenko, M-1 MFC: Middleweight GP

M-1 MFC: Middleweight GP